Soutěž

SOUTĚŽ obr3

PRAVIDLA SOUTĚŽE „ČAS PROBUDIT CHODIDLA“, dále jen „Pravidla“

1. Organizátor soutěže

1.1. Organizátorem soutěže je Matyáš Kozma, Ražice 25, 39822 Ražice, dále jen „Organizátor soutěže”.

2. Jak soutěžit

2.1. Soutěž probíhá od 19. 4. do 4. 5. 2017 20:00.

2.2. Soutěž je určena uživatelům sociální sítě Facebook starším 15 let s trvalým bydlištěm

a doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky, dále jen „účastník soutěže“. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce.

2.3. Z účasti v soutěži mohou být rozhodnutím Organizátora soutěže vyloučeni účastníci soutěže, kteří svojí účastí v soutěži způsobí škodu vůči Organizátorovi soutěže či třetí osobě, dále mohou být vyloučeni soutěžící zneužívající či porušující pravidla soutěže, či tací, kteří v souvislosti se soutěží porušují práva nebo poškozují či ohrožují oprávněné zájmy Organizátora soutěže či třetí osoby nebo jednají v rozporu s dobrými mravy nebo je u nich shledáno důvodné podezření z trestného činu podvodu.

3. Pravidla hry

3.1. Úkolem soutěžícího je vyfotit své chodidlo. Soutěžící musí svou fotografii vložit do komentáře k příspěvku oznamujícímu soutěž na www.facebook.com/prirozenypohyb/.

3.2. Vyhrává:

a) Cenu A (boty Vivobarefoot) vyhrává komentář s fotografií pod soutěžním příspěvkem, který nasbírá největší počet “To se mi líbí”.

b) Cenu B (vstupenka na seminář Přirozeného Pohybu) vyhrává komentář s fotografií pod soutěžním příspěvkem, který bude podle Organizátora obsahovat nejoriginálnějšífotografii.

3.3. Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže.

3.4. Každý soutěžící se smí hry účastnit prostřednictvím libovolného počtu nezeditovaných

komentářů.

4. Výhra

4.1. V rámci soutěže je možné získat následující 2 ceny:

a) Cena A – Jeden pár bosých bot značky Vivobarefoot (model “Primus Road”).

b) Cena B – Vstupenka pro 1 osobu na seminář Přirozeného Pohybu pořádaný Matyášem Kozmou (platnost vstupenky je 1 měsíc od skončení soutěže).

4.2. Výherci soutěže budou informováni o výhře na profilu www.facebook.com/prirozenypohyb/, a to nejpozději 24 hodin po skončení soutěže, načež budou vyzváni ke kontaktu prostřednictvím privátní zprávy.

4.3. Cena A bude výherci zaslána na adresu kterou poskytne Organizátorovi nebo si ji výherce bude moci osobně vyzvednout v Praze. Maximální doba pro osobní vyzvednutí je 14 dní od skončení soutěže.

Cena B bude výherci obratem zaslána na emailovou adresu kterou poskytne Organizátorovi a to v podobě poukazu.

5 Práva a povinnosti Organizátora

5.1 Organizátor soutěže si vyhrazu je právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu a s účinností k okamžiku zveřejnění na profilu organizátora www.facebook.com/prirozenypohyb/.

5.2 Organizátor soutěže neodpovídá za doručení ani za vyzvednutí výher, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou) či za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.

5.3 Organizátor soutěže neodpovídá za to, že si výherce nepřečte výzvu k zaslání zprávy na profilu www.facebook.com/prirozenypohyb/. Organizátor soutěže neodpovídá za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl výzvu nebo ho nekontaktoval pomocí privátní zprávy. V případě, že se výherce neozve pomocí privátní zprávy do 48 hodin od konce soutěže, výhra propadá a nebude výherci udělena.

5.4 Organizátor soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit odpovědi, které:

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže,

b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy,

c) by mohly poškodit dobré jména Organizátora, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví Organizátora nebo třetí osoby,

d) u které byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže,

e) nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.

5.5 O tom, zda přihlášená odpověď vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

5.6 Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

6 Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

6.1 Účastí v soutěži uděluje každý soutěžící Organizátorovi souhlas k následnému užívání soutěžních fotografií a k zařazení osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze pořadatele a k jejich následnému zpracováváním, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.

Soutěžící účastí v soutěži potvrzuje, že poskytnutí fotografií i údajů je dobrovolné.

6.2 Osobní údaje pořadatel zpracovává v elektronické podobě. Osobní údaje mohou být zpracovávány prostřednictvím třetích stran.

6.3 Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook, společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

7 Závěrečná ustanovení

7.1 V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel.

7.2 Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky soutěže. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese: www.matyaskozma.com/cs/soutez/ .

V Ražicích, dne 18. 4. 2017